Povinné informace o pojišťovacím zprostředkovateli dle § 88 zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění

§ 88, odst. 1 a)

Samostatný zprostředkovatel:

Obchodní firma:

PETRISK a.s.

IČ:

267 06 245

Adresa/ sídlo:

Michelská 1552/58, Michle, 141 00 Praha 4

Jednající osoba:

Ing. Monika Kmochová, předseda představenstva

Kontaktní telefon:    

+420 272 769 586

Kontaktní e-mail:

petrisk@petrisk.cz

Odpovědný zástupce právnické osoby:

Mgr. Eduard Bartek

Zápis v OR:

spisová značka B 7731 vedená u Městského soudu v Praze

Předmět podnikání:

Zprostředkování pojištění dle zákona o distribuci pojištění a zajištění

 

Jménem samostatného zprostředkovatele jednají se zákazníkem přímo: pracovníci, jejichž jméno je uvedeno v Záznamu z jednání a taktéž vázaní zástupci, jejichž seznam je uveden na webových stránkách České národní banky (dále jen ,,ČNB'') 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang="cz" 

 

§ 88, odst. 1 b)

Samostatný zprostředkovatel je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném u ČNB. Ověření zápisu v registru je možno provést na webových stránkách ČNB (https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang="cz" )

 

§ 88, odst. 1 c) d)

Informace o způsobech vyřizování stížností zákazníků - způsoby řešení sporů v oblasti pojištění i doplňkového penzijního spoření:

Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat předsedkyni představenstva společnosti Ing. Monice Kmochové, a to na e-mail: petrisk@petrisk.cz či písemně na adresu: PETRISK a.s., Michelská 1552/58, Michle, 141 00 Praha 4, popřípadě na Českou národní banku, ústředí ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, web www.cnb.cz.

Postup pro podání žaloby na pojišťovacího zprostředkovatele:

Řešení spotřebitelských sporů mezi spotřebitelem a pojišťovacím zprostředkovatelem lze řešit jak podle občanského soudního řádu, tak mimosoudně.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi spotřebitelem a pojišťovacím zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění je Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, email: arbitr@finarbitr.cz, web: www.finarbitr.cz a subjektem v případě řešení spotřebitelských sporů v oblasti neživotního pojištění a doplňkového penzijního spoření je České obchodní inspekce,  Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz.

 

§ 88, odst. 1 e)

Jména pojišťoven, pro které jsme oprávněni zprostředkovávat pojištění jsou uvedena na webových stránkách www.petrisk.cz v záložce O NÁS v sekci PARTNEŘI pod logy jednotlivých pojišťoven https://www.petrisk.cz/cz/info/7-partneri.html

 

§ 88, odst. 1 f)

Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné z pojišťoven.

 

§ 88, odst. 1 g)

Žádná pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.

 

§ 88, odst. 1 h)

Na žádost zákazníka samostatný zprostředkovatel, nebo vázaný zástupce sdělí způsob svého odměňování vztahující se k sjednávanému pojištění.

 

§ 88, odst. 1 i)

Samostatný zprostředkovatel je odměňován pojišťovnou, u které je pojištění sjednáno, vázaný zástupce je odměňován samostatným zprostředkovatelem.

 

§ 88, odst. 1 j)

Samostatný zprostředkovatel nepřijímá odměnu hrazenou přímo zákazníkem.

Petrisk a.s. |  Michelská 1552/58, 141 00 Praha 4

Telefon: +420 272 769 586  |  e-mail: petrisk@petrisk.cz