Povinné informace dle § 21 zákona č. 38/2004 Sb. plnění povinností podle platných právních předpisů

§ 21, odst. 1, odst. 2 a odst. 5, písm. a)  


Pojišťovací zprostředkovatel:

Obchodní firma: 

PETRISK INTERNATIONAL - makléřská pojišťovací společnost a.s.

IČ:

267 06 245

Sídlo:

U Zákrutu 1778/5, 106 00 Praha 10

Jednající osoba:

Petr Kmoch, předseda představenstva

Kontaktní telefon:     

+420 272 769 586

Kontaktní e-mail:

petrisk@petrisk.cz

Odpovědný zástupce právnické osoby:

Josef Špaček

Zápis v OR:

spisová značka B 7731 vedená u Městského soudu v Praze

Předmět podnikání: 

zprostředkování pojištění dle zákona o pojišťovnictví

 

Pojišťovací zprostředkovatel vystupuje vůči klientům transparentně a s odbornou péčí. Na žádost klienta sdělí způsob svého odměňování a pojišťovny se kterými je oprávněn sjednávat pojištění. 

 

Jménem pojišťovacího zprostředkovatele dle zákona č. 38/2004 Sb. jednají podřízení pojišťovací zprostředkovatelé, jejichž seznam je uveden na webových stránkách České národní banky (dále jen ,,ČNB'') https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang="cz" .

 

§21, odst. 5, písm. b)

Pojišťovací zprostředkovatel je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí vedeném u ČNB jako pojišťovací makléř (registrační číslo: 000004PM) a pojišťovací agent (registrační číslo: 000919PA).

Ověření zápisu v registru je možno provést na webových stránkách ČNB (https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang="cz" )

 

§21, odst. 5, písm. c)

Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné z pojišťoven.

 

§21, odst. 5, písm. d)

Žádná pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.

 

§21, odst. 5, písm. e)

Informace o způsobech vyřizování stížností zákazníků – způsoby řešení sporů v oblasti pojištění i doplňkového penzijního spoření:

Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat předsedovi představenstva společnosti Ing. Petru Kmochovi, a to na e-mail: petrisk@petrisk.cz či písemně na adresu: PETRISK INTERNATIONAL - makléřská pojišťovací společnost a.s., U zákrutu 1778/5, 106 00 Praha 10, popřípadě na Českou národní banku, ústředí ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, web www.cnb.cz.

Postup pro podání žaloby na pojišťovacího zprostředkovatele:

Řešení spotřebitelských sporů mezi spotřebitelem a pojišťovacím zprostředkovatelem lze řešit jak podle občanského soudního řádu, tak mimosoudně.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi spotřebitelem a pojišťovacím zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění je Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, email: arbitr@finarbitr.cz, web: www.finarbitr.cz a subjektem v případě řešení spotřebitelských sporů v oblasti neživotního pojištění a doplňkového penzijního spoření je České obchodní inspekce,  Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz.

 

§21, odst. 8

Na základě informací poskytnutých klientem a v závislosti na charakteru sjednávaného pojištění zaznamená pojišťovací zprostředkovatel požadavky a potřeby klienta související se sjednávaným pojištěním prostřednictvím tzv. Záznamu z jednání s klientem.

 

§21, odst. 9

Informace podle § 21, odst. 5 až 8 poskytuje pojišťovací zprostředkovatel v Záznamu z jednání s klientem a na nosiči dat, který je veřejně přístupný v rámci dálkového neomezeného přístupu na webových stránkách www.petrisk.cz.

 

Povinně zveřejňované dokumenty:

ČNB - osvědčení agent

ČNB - osvědčení makléř

Seznam smluvních pojišťoven (pojišťovací agent)

Petrisk a.s. |  Michelská 1552/58, 141 00 Praha 4

Telefon: +420 272 769 586  |  e-mail: petrisk@petrisk.cz