Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Preambule

 V souvislosti se zněním zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále „ZOO“), který stanovuje pravidla podávání, přijímání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání ve společnosti prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti a vnějších oznamovacích systémů, dále upravuje práva a povinnosti oznamovatelů možného protiprávního jednání a uveřejňuje informace o způsobu, jakým mohou zaměstnanci Společnosti a další níže uvedené oprávněné osoby viz. čl. II. (dále „Oznamovatel“) podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve Společnosti, nebo u třetí osoby, se kterou Oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro Společnost, prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti a prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem Spravedlnosti a Finančním analytickým úřadem.

 

PETRISK a.s., IČO: 26706245 (dále jen „Společnost“) zřídila speciální e-mailovou adresu: whistleblowing@petrisk.cz, na kterou lze v předmětných případech elektronicky zaslat zprávu. Oznamovatel může oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti podat svoje sdělení dále písemně nebo ústně tzv. příslušné osobě: Naděžda Zacpalová (dále „Příslušná osoba“). Pro využití telefonického kontaktu lze použít telefonní číslo: +420 721 093 339. Pro písemný kontakt je určena adresa Společnosti: PETRISK a.s., Michelská 1552/58, 141 00 Praha 4 – Michle, Brumlovka,  budova G. Na žádost Oznamovatele přijme Příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal.

 

I)        JAKÉ PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ JE MOŽNÉ OZNÁMIT

Dle ZOO je možné oznámit Společnosti nebo příslušnému státnímu orgánu protiprávní jednání, které:

a)         má znaky trestného činu;

b)         má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c)         porušuje ZOO;

d)         porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2.    daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

II)      KDO JE OPRÁVNĚN OZNÁMENÍ PODAT (OZNAMOVATEL)

Dle ZOO může oznámení podat:

a)        předseda představenstva, místopředseda představenstva a člen dozorčí rady,

b)         společník Společnosti,

c)         zaměstnanec Společnosti vykonávající práci na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti,

d)         vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel Společnosti (pokud je fyzickou osobou),

e)         pracovník (zaměstnanec, člen statutárního orgánu) vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele Společnosti,

f)          třetí osoba, na kterou byla delegována určitá činnost Společnosti (pokud je fyzickou osobou), nebo pracovník či jiný zástupce třetí osoby, na kterou byla delegována určitá činnost Společnosti, nebo třetí      osoba či její pracovník, který Společnosti na základě smlouvy poskytuje dodávky, služby, stavební práce nebo jiného obdobné plnění (dodavatel),

g)         osoba vykonávají u Společnosti dobrovolnickou činnost, odbornou praxi či stáž,   

h)         uchazeč či zájemce o činnost dle písm. a) až g) [1].

 

 


[1] Společnost nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO.

 

Petrisk a.s. |  Michelská 1552/58, 141 00 Praha 4

Telefon: +420 272 769 586  |  e-mail: petrisk@petrisk.cz